Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  KONCEPCJA PRACY
KONCEPCJA PRACY

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

na lata 2019 - 2022

I Rok szkolny 2019/2020  - „DZIECKO I JEGO TWÓRCZY POTENCJAŁ” - Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności w różnych sferach działalności: poznawczej, plastycznej, literackiej, teatralnej, muzycznej.

 • rozwiązywanie praktycznych lub teoretycznych problemów na drodze samodzielnej aktywności poznawczej i badawczej dzieci,
 • pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną,
 • rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości
  i aktywności własnej,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno,
 • wzbudzanie przeżyć estetycznych

II Rok szkolny 2020/2021 – MAGICZNA MOC SZTUKI W ŚWIECIE EMOCJI I UCZUĆ – wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnych sferach działalności z uwzględnieniem technik arteterapeutycznych takich jak: muzykoterapia, choreoterapia, poezjoterapia, bajkoterapia, techniki parateatralne.

 • poprzez działania sztuką rozwijanie ekspresji i rozwoju osobowości w sferach: emocjonalnej, ruchowej, fizycznej, społecznej i psychicznej dzieci;
 • kompensowanie i redukowanie napięcia mięśniowego i emocjonalnego w celu wzmacniania poczucia własnej wartości i wiary w siebie;
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości dzieci (niekonwencjonalne sposoby rozwiązań trudności problemu), poprzez  rozwijanie zdolności poznawczych;
 • kształtowanie wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, otwartości siebie
  i bezpieczeństwa;
 • integracja grupy i przygotowanie do czynnego korzystania z dorobku kultury.

 

III Rok szkolny 2021/2022 – POLSCY POECI DZIECIOM - TWÓRCZOŚĆ JĘZYKOWA” - wspieranie dzieci w rozwoju umiejętności językowych poprzez stwarzanie okazji do użytkowania języka w różnych sytuacjach, wzbogacanie doświadczeń językowych dzieci, zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji słownej.

 • rozwijanie zainteresowań polską literaturą dziecięcą;
 • wykorzystywanie języka w eksploracji otoczenia, w rozwiązywaniu problemów, w twórczych działaniach,
 • wykorzystywanie kooperacji rówieśniczej w procesie werbalnego komunikowania się; mowa dzieci w takich interakcjach bywa naturalna, co sprzyja zdobywaniu doświadczeń językowych i uczeniu się,
 • trening umiejętności posługiwania się językiem w różnych sytuacjach, przy jednoczesnym respektowaniu osobistego języka dziecka, zadawaniu otwartych pytań mobilizujących dzieci do poszukiwania rożnych odpowiedzi, zachęcających do uzasadnienia swojego stanowiska, do wyjaśnienia i przekonywania innych, ale także dyskutowania, polemizowania.

 

ZADANIE PRIORYTETOWE PRACY

 WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA

 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Temat: POLSCY POECI DZIECIOM - TWÓRCZOŚĆ JĘZYKOWA” - wspieranie dzieci w rozwoju umiejętności językowych poprzez stwarzanie okazji do użytkowania języka w różnych sytuacjach, wzbogacanie doświadczeń językowych dzieci, zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji słownej.

CEL:

 1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz kontakt ze sztuką.
 2. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka. 
 4. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych „nowatorskich" rozwiązań.
 5. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 6. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.
 7. Rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.
 8. Rozwijanie emocjonalnego stosunku do literatury oraz zainteresowań i wrażliwości.

Działania:

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
 • analizę treści pozycji literackich,
 • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
 • układanie krótkich opowiadań,
 • zabawy słownikowe,
 • inscenizowanie,
 • nauka wierszyków, wyliczanek,
 • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
 • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 1. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
 2. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
 3. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
 4. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 5. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
 6. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucja mi w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
 7. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 1.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury

 

Realizacja zadania będzie monitorowana. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2021/2022 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2022 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE.

 1. Projekty Edukacyjne realizacja wybranego zagadnienia wynikającego z Koncepcji Pracy Przedszkola w celu kreowania takich sytuacji edukacyjnych, w których dzieci poszukują niestandardowych rozwiązań stawianych przed nimi problemów: BAJKA, KSIĄŻKA, EMOCJA

Cel projektów edukacyjnych:

 • Rozbudzanie kreatywności i przedsiębiorczości dzieci.
 • Stawianie dziecka w centrum procesu uczenia - nauczania, skłaniając go do samodzielności
  w poszukiwaniu rozwiązań, czyniąc go odpowiedzialnym za własne uczenie się. 
 • Dziecko zdobywa doświadczenie związane z planowaniem własnych aktywności, pracą zespołową, podejmowaniem decyzji, komunikacją z innymi, czy też wytrwałością
  w doprowadzaniu podjętych działań do końca.
 1. projekt edukacyjny społeczno-obywatelski „AKADEMIA RODZICA- jak w sposób świadomy
  i skuteczny wychować szczęśliwe dziecko?”

Cel ogólny:

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Zakres współpracy z rodzicami obejmuje: 

 • Starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców.
 • Oddziaływanie na postawy rodzicielskie.
 • Podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa.
 • Pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola.
 • Monitorowanie efektywnej współpracy.

Zadania główne projektu:

 1. „Poszerzaj wiedzę, zdobywaj umiejętności, podejmuj działanie”
 2. „Klub Kreatywnego Rodzica” - cykl konkursów i zajęć warsztatowych dla rodziców.
 3. „Bajkowe spotkania w Trąbkach – rodzice bajki bajają”.
 4. „Tradycja łączy pokolenia” - aktywnie z seniorami.
 5. „Grupy wsparcia” dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi wraz z edukacją rodziców
 6. Prezentacja i ewaluacja projektu.

 

 1. innowacja pedagogiczna „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE LITERATURY”.

Cel innowacji:

 • Rozwijanie wrażliwości dzieci na żywe słowo i tekst.
 • Wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej dzieci.
 • Rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.
 • Rozwijanie emocjonalnego stosunku do literatury oraz zainteresowań i wrażliwości.

Założeniem innowacji jest umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej
i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem.
  

Realizacja innowacji opiera się na poznawaniu bajek, baśni, wierszach i opowiadaniach, których tematyka wynika z planu wychowawczo – dydaktycznego, aktualnych potrzeb i zainteresowań dzieci oraz ich możliwości intelektualnych. 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-03