Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

Zasady organizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach w roku szkolnym 2021/2022

 1. W przedszkolu organizowane są dla dzieci bezpłatne zajęcia dodatkowe. Są to:
 • Rewalidacja indywidualna dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • Zajęcia  wspomagajace rozwój procesów percepcyjno-motorycznych dla dzieci posiadających opinie zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  zajęcia grupowe dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych oraz konsultacje dla rodziców;
 • Grupa wsparcia dla rodziców - warsztaty R+Dz, oddziaływanie edukacyjnoterapeutyczne dla dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych, raz w miesiącu po 45 minut, grupa liczyć może do 10 osób;
 • Język angielski: prowadzi Pani Beata Ryś. Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej 2 razy w tygodniu po 15 minut w grupach 3 latków oraz 2 razy w tygodniu po 30  minut w grupach 4 i 5 latków;
 • Rytmika – zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie: prowadzi Pani Joanna Marcisz raz w tygodniu po 30 minut w grupach 3,4,5, latków.
 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

Nauczyciel – wychowawca w swojej grupie wiekowej biorąc pod uwagę zaobserwowane indywidualne predyspozycje dziecka do wybranych zajęć rozwijających zainteresowania w porozumieniu z rodzicem opiniuje kandydaturę dziecka do udziału w wybranym kółku.

Zgłoszenia będą przyjmowane  w grupach . Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kółkach zostaną poinformowani  po zakończonej rekrutacji przez nauczycieli – wychowawców. Ze względów organizacyjnych każde dziecko może wziąć udział w jednym wybranym kółku.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci będą prowadzone po zakończeniu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych wynikających z podstawy programowej.  Czas trwania zajęcia wynosi 45 minut. Prowadzone będą raz w miesiącu w zależności od ustalonego programu przez prowadzącego.

W zależności od wyniku rekrutacji dotyczącej zajęć rozwijających zainteresowania w naszym przedszkolu będą zorganizowane następujące zajęcia:

 • Kółko plastyczne  : prowadzi Pani Justyna Konieczny
 • Warsztaty muzyczne: prowadzi Pani Aleksandra Tomasik - prowadzone z całą grupą 1 x w mesiącu.

Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach:

 1. Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci 3, 4 i 5 - letnich, które wykazują uzdolnienia lub zainteresowania w danej dziedzinie
 2. Koła zainteresowań prowadzone są  przez nauczycielki przedszkola.
 3. Uczestnictwo w kołach zainteresowań jest bezpłatne. 
 4. Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona (do 8 dzieci) i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia. 
 5. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach koła zainteresowań poprzez pisemne potwierdzenie. 
 6. Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła jeżeli:
 • dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole,
 • rodzic wystąpi z taką prośbą,
 • dziecko wykazuje naganne zachowanie, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa przez innych uczestników koła
 • dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.
 1. Skreślenie dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem. 
 2. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się raz w miesiącu po 45 minut.
 3. Uczestnicy kół zainteresowań prezentują swoją wiedzę i umiejętności podczas   uroczystości przedszkolnych oraz biorą udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i miejskich. 
 4. Każdy uczestnik koła zainteresowań powinien respektować prawa i autonomię innych.

Cele ogólne kół zainteresowań:

 • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • wzbogacanie kontaktu z różnymi rodzajami sztuki,
 •  integrowanie różnych form pracy,
 • wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych,
 • rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych,
 • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-03