To takie proste!
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

WIZJA

 

"Twórczy umysł - edukacja ku kreatywności i przedsiębiorczości dzieci"

Tworzymy przedszkole, które kształci świadomych, wszechstronnych, a przede wszystkim dojrzałych i samodzielnych młodych badaczy, odkrywców i obywateli nowoczesnego świata. Dajemy dziecku szansę poznania i wyrażania siebie poprzez okazję twórczego działania, rozwijania własnych możliwości, aby dziecko było bardziej pewne siebie i po prostu polubiło uczyć się i odkrywać świat. 

MISJA

 

Cele taktyczne przedszkola, a mianowicie:

 1. Umożliwienie dziecku ekspresji  doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia, przygotowanie dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o świecie przyrodniczym,  kształtowanie umiejętności logicznego rozumowania.
 4. Tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka.
 5. Rozwijanie u dzieci optymistycznych cech charakteru  takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, empatia, otwartość.
 6. Tworzenie warunków i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zapewniając mu prawo do szczęśliwego dzieciństwa wypełnionego swobodną i kreatywną zabawą.

 

Nauczyciele w pracy z dzieckiem korzystają z najnowszych osiągnięć pedagogiki:

1.Podstawa programowa

2.Przedszkolny Zestaw Programów:

 • Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka "– autorstwa Iwony Brody, wydawnictwo WSiP 
 • Program wspomagający: „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli…”, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, wydawnictwo WSiP
 • Program wychowawczy przedszkola. 
 • Program adaptacji dziecka do przedszkola.
 • Program nauczycielski "Wesoła przygoda na świerzym powietrzu"- autorstwa M. Hajduk i J. Konieczny
 • Program nauczycielski "Jak ze smyka wykreować matematyka"- autorstwa E. Burkat-Potury
 • Programy zajęć fakultatywnych.

     Nasze przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. 

 • Program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”Liderem jest Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce. Koordynator programu: M. Kulig
 • Ogólnopolski program edukacji ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który wprowadza dzieci w piękny świat naturyoraz uczy ochronyprzyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś. www.przyjacielenatury.pl

Kadra pedagogiczna składa się z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. W realizacji naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i mogą się wszechstronnie rozwijać. Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o programy dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, dzięki czemu nasi wychowankowie sukcesem i bez stresu rozpoczynają naukę w szkole.

 

Bogata oferta edukacyjna:

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020:

Zajęcia

Osoba odpowiedzialna

Termin

Zajęcia „Jak ze smyka wykreować matematyka” - kontynuowanie innowacji pedagogicznej

Edyta Burkat-Potury

N-le grup

wg programu innowacji

Zajęcia „Wesoła przygoda na świeżym powietrzu” - kontynuowanie innowacji pedagogicznej

 

Małgorzata Hajduk,

 Justyna Konieczny

wg programu innowacji

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci o SPE

cykliczne warsztaty dla rodziców i dzieci o SPE - oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne.

Małgorzata Hajduk

N-le grup

1 x w miesiacu

Warsztaty „Mały badacz”

 

Bernadetta  Kulma

1 x w miesiącu

Warsztaty Folklorystyczne

Monika Kulig

1 x w miesiącu

Kółko Plastyczne

Małgorzata Hajduk

2 x w m-cu

J. angielski

Beata Ryś

2 x w tygodniu 30 min

poniedziałki i środy

Rytmika

Joanna Marcisz

1 x 30 min. w tygodniu

poniedziałek

Zajęcia rewalidacyjne

Edyta Burkat-Potury

2 godz.w tygodniu

Przydział nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 1/2018/2019 z dnia 27.08.2019r.

 
Organizujemy również:
 • w ramach zajęć podstawowych, w każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia usprawniające aparat artykulacyjny. Są to tzw. ćwiczenia buzi i języka pomagające każdemu dziecku w poprawnej wymowie i dykcji.
 • muzykoterapię
 • relaksacje
 • profilaktykę logopedyczną
 • wizyty ciekawych osób
 • spektakle teatralne
 • imprezy okolicznościowe
 • wycieczki
 • festyny rodzinne
 • bajkoterapię w ramach „Bajkowe spotkania w Trąbkach"

Metody pracy:

Cały proces edukacji przedszkolnej dodatkowo wzbogacamy różnymi metodami aktywizującymi:

 

METODA SYMULTACYJNICZNO-SEKWENCYJNA wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Literatura:
Cieszyńska J. (2008) „Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli”. Wydawnictwo Edukacyjne Kraków

 

 

„DZIECIĘCA MATEMATYKA” – EDUKACJA MATEMATYCZNA wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. W edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze są osobiste doświadczenia stanowiące podstawy, z których dziecko tworzy pojęcia (matematyczne) oraz umiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Zajęcia edukacyjne według „Dziecięcej matematyki” mają charakter zabawowy. Nauka przebiega poprzez udział dziecka w ciekawych zadaniach i grach. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego, dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Metoda, powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych w szkole na lekcjach matematyki.

Literatura:
Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E. (2009). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. WSiP.
Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E. (2004). Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. WSiP.

 

 

PEDAGOGIKA MUZYCZNA według C. Orffa. W naszym przedszkolu wykorzystujemy nowatorskie metody wychowania muzycznego. Jedną z nich jest metoda C. Orffa Głównym elementem metody niemieckiego pedagoga i kompozytora jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład, którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Duży nacisk kładziemy na improwizację i rozwijanie ekspresji. Najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm. Jak podkreśla sam autor metody: „ Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko, co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”. Tą zasadą kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika.

Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff

 

PEDAGOGIKA MARII MONTESORII. Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania. W naszym przedszkolu wprowadzamy wybrane elementy pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

Literatura:
Miksza Małgorzata : Zrozumiec Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka.Kraków : Impuls, 1998
Barbara Stein : Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. Kielce 2003 Wyd. Jedność.
Urlich Steenberg : Pedagogikia Marii Montessori w przedszkolu. Kielce 2004 Wyd. Jedność Herder

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO wg Weroniki Sherborne – nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. W życiu codziennym często „oddalamy się” od naszych uczuć, rezygnujemy z emocjonalności, miękkości, bliskości. Dzięki doświadczeniom wyniesionym z zajęć można je przypomnieć i uzupełnić ich pierwotne zasoby. Jest to szczególnie ważne w naszym obszarze kulturowym, gdzie kontakty z ludźmi zaczynają nabierać coraz bardziej sformalizowanego charakteru, gdzie brakuje w nich miejsca i czasu na doświadczenie bliskości drugiego człowieka.

Literatura:
„Ruch Rozwijający dla dzieci." - Weronika Sherborne PWN SA W-wa 2012r. str. 8:

 

 

METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI. Metoda malowania dziesięcioma palcami, obejmuje manipulację farbami przy użyciu dłoni i palców, ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością dziecka do „paćkania się” w substancjach o konsystencji błota.  Ma takie walory jak: pomoc w pokonywaniu lęków, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej.

Literatura:
Bielicka I., Olechnowicz H., Ślusarska-Kowalska Z.(1964) „Malowanie Dziesięcioma Palcami", Psychologia Wychowawcza Nr 2
Bielicka I., Olechnowicz H., Ślusarska-Kowalska Z.(1964) „O klinicznym zastosowaniu Metody Malowania Dziesięcioma Palcami", Psychologia Wychowawcza Nr 3
Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.

 

 

METODA DENNISONA, czyli Kinezjologii Edukacyjnej, to ćwiczenie relaksujące, energetyzujące służące integracji obu półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania, zwiększenia umiejętności uczenia się, wzmocnienia systemu odpornościowego.

Literatura:
P.E. Dennison, Gimnastyka mózgu. Przewodnik dla rodziców, nauczycieli i wszystkich, którzy interesują się relacją pomiędzy ruchem a uczeniem się całym mózgiem. Warszawa 2003.  
P.E. Dennison, Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Warszawa 2003.
Twórcza kinezjologia w praktyce: propozycje dla każdego. (praca zbiorowa pod red J. Zwoleńskiej) Warszawa 2002.

 

PEDAGOGIKA ZABAWY - KLANZA, której celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

Literatura:
Kędzior-Niczyporuk E. (red.) (2010). O metodzie KLANZY. Teoria i praktyka.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Lublin.

 

METODA R. LABANA – Założeniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana jest wiązanie ruchu z takimi elementami jak słowo, rytm i muzyka. Nauczyciel podczas zajęć nawiązuje do pór roku, ważnych wydarzeń, wykorzystuje znane dzieciom piosenki i wierszyki. Różnorodność form ruchowych oraz sposób zajęć stwarza dzieciom możliwość twórczego działania. Sprzyja temu atmosfera towarzysząca zajęciom: swoboda, humor, śmiech. Rudolf Laban duży nacisk kładł nie na efekt, lecz na sposób wykonania, tworzenia przez dziecko ruchu. Staramy się by dziecko podczas zajęć stawało się jednocześnie aktorem i autorem.

Literatura:
Informacje na temat metody R. Labana można znaleźć m.in. w miesięczniku MEN "Wychowanie w przedszkolu" (1984 nr 12, 1985 nr 5i 11, 1992 nr 9, 1996 nr 2, 1999 nr 5).
W. Gniewkowski „Gimnastyka twórcza R. Labana”, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5/ 1985

 

 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE wg K. Wlaźnik – Zabawy i ćwiczenia w naszym przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Z proponowanych ćwiczeń głównie wykorzystujemy: zestawy ćwiczeń porannych, zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę oraz zabawy ruchowe (w tym: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy na czworakach, bieżne, z elementami podskoku, zabawy z elementami rzutu i toczenia, oraz kształtowania równowagi). Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Literatura:
W. Gniewkowski , K. Wlaźnik – Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych, WSiP 1991r, s. 107
K. Wlaźnik „ Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, wyd. JUKA 1996,
R. Trześniowski „Zabawy i gry ruchowe”, 1995,
J. Bielski „ Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego” Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2005r.

 

Metoda BATII STRAUS – opiera się na : wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych, stwarzaniu dzieciom możliwości zabawy z muzyką, przez co staje się ona lubiana i chętnie słuchana. Polega na aktywnym słuchaniu łatwo przyswajalnej muzyki poważnej ,obcowaniu z nią i czerpaniu z nie tego, co najlepsze: piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchomianiu wyobraźni oraz przełamywaniu oporów związanych z publicznymi występami. Drama, muzykoterapia, bajkoterapia.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE.

”Słyszałem i zapomniałem,
widziałem i zapamiętałem,
zrobiłem i zrozumiałem”

Konfucjusz

 

Metoda projektu – należy do interaktywnych metod nauczania. Jej istota polega na tym ,że dzieci realizują określone duże i czasochłonne przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte założenia. Najważniejsze zalety jej stosowania to : rozwijanie samodzielności , umiejętności współpracy z innymi , integrowanie grup rówieśniczych , uwzględnianie rozwoju indywidualnego, uzdolnień dzieci, potrzeb zainteresowań, budzenie aktywności poznawczej, kreatywność. Praca z projektem to okazja dla dzieci, by się czegoś nauczyć i rozwijać własne umiejętności , weryfikować swoją wiedzę , a jednocześnie dowiadywać się , co się uzyskało w wyniku wspólnych starań, sprawdzając tym samym własną efektywność. W realizacji projektu biorą udział wszystkie dzieci. Zadania są oczywiście dostosowane do ich wieku i możliwości grupy. Najważniejszym elementem realizacji projektu jest jego zakończenie, czyli prezentacja rezultatów pracy całego zespołu oraz jego ewaluacja, w której poprzez różne formy staramy się dowiedzieć, czego dzieci dowiedziały się i nauczyły, jakie umiejętności zdobyły, co zapamiętały i najważniejsze, co zrozumiały.
Najczęściej ewaluacja przybiera formę konkursów międzygrupowych, quizów, pokazów multimedialnych, interaktywne małe formy teatralne itp. Ważnym elementem w pracy metodą projektu jest też włączanie osób z zewnątrz (specjalnie zaproszeni goście) , w tym także rodziców.

W naszym przedszkolu w latach  2016 - 2019  planujemy zrealizować wybrane  tematy metodą projektu, ujęte w rocznych planach pracy, stanowiące załącznik do koncepcji pracy na każdy rok szkolny.

 

KRYTERIA SUKCESU

1. Dziecko w naszym przedszkolu:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • Zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
 • Rozwija się twórczo.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Jest przygotowane do nauki matematyki, czytania i pisania.

 2. Rodzice w naszym przedszkolu:

 • Uzyskują pomoc w wychowaniu dzieci, personel pedagogiczny współdziała z nimi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • Uzyskują pomoc specjalistów,
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
 • Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola,
 • Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,
 • Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach dydaktyczno- wychowawczych.

 3. Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych,
 • Organizują proces dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczy w taki sposób, aby zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole,
 • Piszą i realizują programy własne i projekty dostosowane do potrzeb grupy i placówki,
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • Doskonalą swoją wiedzę i nabywają nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach,
 • Wykorzystują aktywne metody pracy,
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola,
 • Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola,
 • Realizują nowatorskie programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze,
 • Zacieśniają współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
 • Wprowadzają skuteczny system diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych,
 • Upowszechniają wiedzę o działalności przedszkola w środowisku. 
 
 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-08-21