Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  System motywacyjny
System motywacyjny

 

Absolwent przedszkola:

Naszym celem będzie wzmacnianie u dzieci pozytywnych postaw wobec świata i innych ludzi. Chcemy, aby nasi wychowankowie wykazywali następujące cechy:

BADAJĄCY:

 • odważnie zadaje pytania i szuka na nie odpowiedzi;
 • chętnie uczestniczy w proponowanych sytuacjach zadaniowych:
 • wytrwale dąży do rozwiązania postawionego problemu.

WSZECHSTRONNY:

 • odkrywa i zdobywa wiedzę z różnych dziedzin i źródeł. Zdobyte informacje potrafi połączyć z tymi, które już posiada.
 • wykazuje zainteresowania czytelnicze;
 • uczestniczy w różnych formach aktywności (zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych).

MYŚLĄCY:

 • podejmuje samodzielne i odważne decyzje,
 • zastanawia się, szuka odpowiedzi na pytania, myśli krytycznie.

KOMUNIKUJĄCY SIĘ:

 • umie komunikować się z innymi, dzieli się pomysłami, potrafi rozwiązywać konflikty, wyraża swoje opinie przy jednoczesnym szacunku dla poglądów innych.
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji.

KIERUJĄCY SIĘ ZASADAMI:

 • zna swoje prawa i obowiązki;
 • wie co jest właściwe, zdaje sobie sprawę z wagi obowiązujących zasad i konsekwencji ich nieprzestrzegania.
 • na co dzień kieruje się szczerością i prawdomównością,

OTWARTY:

 • słucha innych, jest tolerancyjny, ceni różnorodność kultur, poglądów.
 • Rozumie i docenia kulturę oraz historię swojego kraju jednocześnie będąc otwartym na wartości i tradycje innych osób i społeczeństw.
 • rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

OPIEKUŃCZY:

 • w kontaktach z ludźmi potrzebującymi kierują się empatią, współczuciem i głębokim szacunkiem;
 • troszczy się o świat wokół siebie, o ludzi z lokalnej społeczności, czuje się odpowiedzialny za otoczenie, potrafi przyjąć wsparcie od innych;
 • pomaga rówieśnikom słabszym, młodszym i mniej sprawnym;
 • wykazuje też troskę o środowisko naturalne.

PODEJMUJĄCY RYZYKO:

 • odważnie pyta, bada, szuka odpowiedzi, dąży do celu.
 • nie boi się, że popełni błąd. Porażkę traktuje jako okazję do uczenia się.
 • nowe sytuacje podejmuje z odwagą, której towarzyszy spokój i przezorność.

ZRÓWNOWAŻONY:

 • dba o siebie i rozwija się w 3 aspektach: intelektualnie, społecznie i fizycznie;
 • dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia.

REFLEKSYJNY:

 • zastanawia się, jak być lepszym, analizuje podjęte decyzje i zachowania;
 • spokojnie przyjmuje zarówno pochwały jak i krytykę,
 • zapoznaje się z właściwymi wzorcami zachowania-postawa nauczyciela, rodzica, postacie literackie,
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 • w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

SYSTEM MOTYWACYJNY

Za bardzo ważny element wychowania uznajemy kształcenie w dziecku wewnętrznej motywacji. Jesteśmy świadomi, iż proces ten wymaga więcej czasu niż edukacja przedszkolna, ale warto pracować nad nią już od najmłodszych lat. Kierując się dobrem dziecka, jego potrzebami i możliwościami, dostrzegamy następujące sposoby motywowania przedszkolaków do nauki, podejmowania wyzwań, prób zmian zachowania itp.:

 • traktowanie dziecka jako partnera do rozmowy,
 • stanowienie przez rodziców i nauczycieli wzoru do naśladowania dla dzieci,
 • czytelny system nagradzania i wyciągania konsekwencji – w miarę możliwości spójny w domu i przedszkolu (szczególnie w przypadku dzieci wymagających dodatkowych działań wychowawczych); przyznawanie niematerialnych nagród; dawanie i odbieranie przywilejów jako sposób wpływania na postawę dziecka,
 • ustalanie zasad i przestrzeganie czasu (umowa zobowiązuje obie strony),
 • budowanie u dziecka pozytywnego obrazu siebie,
 • wykorzystanie motywującego oddziaływania grupy rówieśniczej,
 • chwalenie dziecka za udzielanie pomocy,
 • przydzielanie dziecku obowiązków.

 

Program jest realizowany na wszystkich zajęciach, także tych dodatkowych. Odniesienia do jego realizacji są zaznaczane w planach miesięcznych i dziennikach zajęć.

 

Przykładowe wzmocnienia stosowane w systemie motywacji:

1) nagrody społeczne:

 • pochwała bezpośrednia (indywidualna)
 • pochwała pośrednia (przed grupą)
 • pochwała przed rodzicem
 • pochwała przed dyrektorem przedszkola,
 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności poprzez pełnienie określonych dyżurów (w łazience, w szatni, podczas posiłków, w kącikach zainteresowań itp.)

2) nagrody rzeczowe:

 • różnego rodzaju emblematy ( uśmiechnięte minki lub buźki, czerwone serduszka, słoneczka, gwiazdki lub inne znaki),
 • nagrody rzeczowe, ustalone wspólnie z rodzicami (książeczki do kolorowania, jajko niespodzianka, lizak, maskotka lub inna zabawka),
 • dyplomy, medale, „Order dobrej zabawy” itp.,
 • nagroda tygodnia np. opiekowanie się przez weekend maskotką grupy lub inna nagroda wybrana przez grupę.

Nieodłącznym elementem tego programu jest ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka. W ramach współpracy organizowane będą spotkania grupowe, w trakcie których wspólnie z rodzicami omawiane będą problemy, wysuwane wnioski do dalszej pracy. Rodzice będą także zapraszani na zajęcia otwarte, by mogli współuczestniczyć  w procesie wychowania. 

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-09-09