Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  RODO / IOD
RODO / IOD

IOD

INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach

jest KONRAD JANKOŚ - kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres e-mailowy:biuro@jankos.com.pl

RODO

Informacja dla osób trzecich:  kontrahenta, osoby wyznaczonej do kontaktu przez kontrahentów i instytucje, składającego skargę lub wniosek, osoby wykonującej czynności kontrolne w jednostce.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach, Trąbki 312, 32-020 Wieliczka, tel. 122506373 przedszkole.trabki@gmail.com. W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
 4. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:
 • zakup towarów i usług,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
 • obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail,
 • rozliczenia księgowe,
 • wnoszenie reklamacji.
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:
 • regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymi są:
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,  
 • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta lub go reprezentujących w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach jednostki w celu zapewnienia komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahenta i zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz innymi osobami i instytucjami kontaktującymi się z nami w ten sposób,
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest:
 • dochodzenia należności,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz w audytach,
 1. W przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dane będziemy przetwarzać
 • przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą niezbędne do realizacji zamówienia) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO,
 • przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości pow. 30 tys., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą wymagane w zamówieniu na podstawie ww. ustawy), w interesie publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. RODO oraz informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO.
 1. Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie publicznym.
 2. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nastepnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy Sprawy o udzielenie zamówień publicznych przez 4 lata. Skargi, wnioski, dokumenty kontroli uprawnionych podmiotów i audyty przez 25 lat.
 5. Podanie Pani/Pana danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwiać realizację celów przetwarzania.
 6. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 8. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.
 9. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji, odbiorców danych osobowych:
 • Organ prowadzący: Gmina Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 • Agencja Ubezpieczeniowa TUiR WARTA S.A. Vickon Ubezpieczenia, ul. Mickiewicza 2, 32-020 Wieliczka
 • Vulcan Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
 • Usługi BHP, Szkolenia
 • Organ prowadzący nadzór pedagogiczny ul. Szlak 73, 32-153 Kraków
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka
 • BioSys „Punktualny Przedszkolak” – system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu ul. Friedleina 4-6/131, 30-009 Kraków
 • Bliżej Przedszkola- strona internetowa przedszkola, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków
 • INSO- aplikacja dla żłobków i przedszkoli, ul. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa
 • Inne jednostki
 1. Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora
  z usług Google, w tym usługo gmail. Administrator informuje, że w przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, Google przestrzega przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie ze złożonym przez Google oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności Google przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym
  na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę programu Tarcza Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome). Google zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia Danych Osobowych klientów za pomocom wzorcowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie privacy.google.com/businesses.

Drogi

- rodzicu/opiekunie prawny dziecka

- osobo uprawniona do odbioru dziecka

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka
w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach, Trąbki 312, 32-020 Wieliczka, tel. 122506373 przedszkole.trabki@gmail.com. W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Niezbędne dane pozyskujemy z formularzy rekrutacyjnych (zmiana celu przetwarzania),  oraz bezpośrednio od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ucznia. W sporadycznych sytuacjach od innych instytucji (np. GOPS, Systemu Informacji Oświatowej (SIO), rejestru PESEL).
 5. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu niniejszej informacji. By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać tylko za Państwa zgodą, chyba, że takie dane będziemy musieli przetwarzać, aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów prawa (w interesie publicznym). Podobnie w interesie publicznym będziemy promować prace i osiągniecia dzieci wewnątrz placówki (gabloty, spotkania, wewnętrzne konkursy itp.).
 6. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, by mógł realizować własne zadania wynikające z ww. przepisów prawa. Na podstawie umów i przepisów prawa otrzymujemy od niego również pomoc w realizacji naszych zadań. Dane osobowe musimy przekazać również do centralnego zbioru danych zwanego SIO. Jego administratorem jest minister do spraw oświaty i wychowania. Wpisujemy dane Państwa dzieci do SIO ponieważ jest to nasz obowiązek prawny. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca dziennika elektronicznego firma: INSO – aplikacja dla żlobków i przedszkola.
 7. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Na końcu informacji przedstawiamy najważniejsze okresy przechowywania danych w składnicy akt.
 8. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.
 9. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 10. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
 11. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 13. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.
 14. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996). Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 • Prowadzimy zajęcia dodatkowe (w tym na podstawie umów);
 • Organizujemy dożywianie dzieci i prowadzimy rozliczanie płatności z tego tytułu (na podstawie art. 106 ww. ustawy w związku z delegacją zawartą w art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203)) oraz na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Ponadto wykonujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania na podstawie poniższych przepisów prawa:

 • Prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646);
 • Organizujemy wycieczki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055);
 • Wydajemy zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939 z późn. zm.);
 • Udzielamy pomocy psychologiczno–pedagogicznej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
 • Prowadzimy ewidencję oświadczeń o nauce religii na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.);
 • Prowadzimy sprawy BHP dzieci oraz dokumentujemy ich wypadki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140),
 • Wdrażamy procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245);
 • Ewidencjonujemy i rozliczamy czas pobytu dziecka, naliczamy opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017  o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203)
 1. Na podstawie zgód osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do odbioru dziecka,
 • organizacja konkursów między przedszkolnych przez placówkę,
 • dokumentowanie udziału dzieci w konkursach między przedszkolnych,
 • dokumentowanie innych czynności wpływające na realizację celu głównego przetwarzania,
 • zbierania danych niezbędnych do realizacji czynności wskazanych w pkt. 14, ale wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa.
 1. W interesie publicznym realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • udział dziecka w konkursach wewnętrznych,
 • promocja osiągnięć dzieci i ich prac w gablotach, podczas uroczystości itp.,
 • zapewnienie kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym), osobą uprawnioną do odbioru dziecka poprzez skrzynkę e-mail,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;

17. Okresy przechowywania najważniejszych dokumentów w składnicy akt placówki:

 • teczki osobowe dzieci – czas pobytu w placówce,
 • księga wychowanków – 25 lat,
 • dzienniki zajęć – 5 lat,
 • Dokumentacja zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego – 25 lat,
 • Dokumentacja zajęć dodatkowych – 5 lat,
 • Dokumentacja zajęć i imprez obcych w przedszkolu lub poza przedszkolem – 5 lat,
 • Dokumentacja konkursów – 5 lat,
 • Dokumentacja wycieczek, wyjazdów  – 5 lat,
 • Dokumentacja wcześniejszego przyjęcia do przedszkola, odroczenia i zwolnienia z obowiązku przedszkolnego, nadzór nad realizacją obowiązku przedszkolnego -10 lat,
 • Dokumentacja przeniesienia w obrębie przedszkola – 5 lat
 • Dokumentacja dotycząca nagród i kar wychowanków – 5 lat,
 • Legitymacje przedszkolne, opinie, zaświadczenia – 5 lat,
 • Dokumentowanie pomocy materialnej dzieci – 5 lat,
 • Dokumentacja wypadków dzieci – 10 lat (analiz wypadków 25 lat)
 • Dokumentacja dowozu dzieci – 5 lat,
 • Dokumentacja ubezpieczenia dzieci – 10 lat,
 • Dokumentacja kontaktów z rodzicami – 10 lat,
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej -10 lat,
 • Dokumentacja organizacji imprez przedszkolnych – 10 lat,
 • Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki – 25 lat,
 • monografie, kroniki – 25 lat,
 • rozliczenia księgowe (dożywianie, inne opłaty) – 5 lat

18. Najważniejsze podmioty i instytucje, którym jednostka przekazuje dane:

 • System Informacji Oświatowej (SIO) - Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie, adres: ul. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
 • Organ prowadzący: Gmina Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 • Organ prowadzący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 32-153 Kraków
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, ul. Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka
 • BioSys „Punktualny Przedszkolak” – system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu ul. Friedleina 4-6/131, 30-009 Kraków
 • Bliżej Przedszkola- strona internetowa przedszkola, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków
 • INSO- aplikacja dla żłobków i przedszkoli
 • Inne jednostki

Drogi

- rodzicu/opiekunie prawny dziecka

- osobo uprawniona do odbioru dziecka

- absolwencie, uczestniku wydarzeń w naszej placówce

 

W związku z przetwarzaniem Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach, Trąbki 312, 32-020 Wieliczka, tel. 122506373 przedszkole.trabki@gmail.com. W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest promocja jednostki.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać wizerunki Państwa i Waszych dzieci za Państwa zgodą. Jedynie Państwa wizerunki upublicznione przed wejściem RODO, tworzące wartość historyczną w naszych pamiątkowych publikacjach, gablotach jednostki i kronice jednostki będziemy przetwarzać w interesie publicznym.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca hostingu strony internetowej - firma: Bliżej Przedszkola ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, prasa lokalna w tym Kurier Gminny Informator Urzędu Gminy Biskupice

Dane umieścimy również w mediach społecznościowych. Jesteśmy współadministratorem funpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 2. Zebrane dane będą przechowywane przez placówkę przez okres uczęszczania dziecka do placówki, na stronie internetowej przez okres funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach jednostki, kronice jednostki, publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.  
 3. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie wizerunku w interesie publicznym.
 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Ich nie podanie nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach, Trąbki 312, 32-020 Wieliczka, tel. 122506373 przedszkole.trabki@gmail.com. W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, również poprzez realizowanie pracy zdalnej.
 4. Niezbędne dane pozyskujemy z dokumentacji szkolnej oraz bezpośrednio od rodziców (opiekunów prawnych uczniów).
 5. Zdalne nauczanie będziemy realizować poprzez
 • Aplikację INSO dla żłobków i przedszkoli, ul. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa,
 • Dziennik elektroniczny dostarczany przez:  INSO dla żłobków i przedszkoli, ul. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa,
 • Wideo konferencje prowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: Microsoft Teams
 • Dostawcę usług e-mail: gmail
 • Inne.
 1. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator,
 2. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany:
 • W związku z uczestnictwem w wideo konferencji,
 • Przetwarzaniem zdjęć na aplikacji INSO, Facebook, Strona internetowa przedszkola.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.
 2. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych  będziemy przetwarzać przez okres przetwarzania (okres trawania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędną dokumentację dołaczymy do dokumentacji ucznia i będziemy przetwarzać przez okres pobytu w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Pozostałe dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu przetwarzania.
 3. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Podanie wizerunku jest dobrowolne.
 4. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach przetwarzania.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.
 8. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

Na terenie naszego przedszkola funkcjonuje monitoring wizyjny, w związku z tym, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
  w Trąbkach z siedzibą : Trąbki 312, 32-020 Wieliczka.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora;
  e-mailowy: iod@pq.net.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz ochrony mienia przedszkola.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz prawnie upoważnione instytucje i podmioty.
 6. Zebrane dane będą przechowywane nie więcej niż przez okres 14 dni, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy prawa nie będą stanowić inaczej). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, tj. informacji czy dane osobowe, o których mowa w pkt. 1), zostały utrwalone;
 2. pozyskania nagrania z systemu monitoringu wizyjnego na uzasadniony wniosek celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; udostępnienie takiego zapisu może nastąpić wyłącznie poprzez bezpośrednie jego przekazanie właściwemu organowi władzy publicznej w toku prowadzonego przez ten organ postępowania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz ochrony mienia przedszkola i odbywa się na podstawie przepisów prawa oświatowego. Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.
 3. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-20