Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  EWIDENCJA CZASU
EWIDENCJA CZASU

 PROCEDURA SYSTEMU „PUNKTUALNY PRZEDSZKOLAK”

- korzystanie z systemu „BioSys” przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci Samorządowego Przedszkola w Trąbkach

 

§ 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

W  Samorządowym Przedszkolu w Trąbkach od 01 września  2018 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma dokumentacji czasu obecności dziecka w przedszkolu.

 1. Korzystanie z usług przedszkola możliwe jest wyłącznie po odbiorze karty magnetycznej, służącej do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz do kontroli dostępu osób odbierających dzieci.
 2. Karty magnetyczne można zamawiać i odbierać tylko w Samorządowym Przedszkolu w Trąbkach.
 3. System Punktualny Przedszkolak zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 4. System nalicza opłaty za godziny (w systemie godzinowym)  pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Gminy Biskupice w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
 5. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób prowadzących w przedszkolu zajęcia.
 6. Koszty uszkodzenia i zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie dziecka.
 7. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.
 8. W przypadku gdy do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola upoważnionych jest więcej niż jedna osoba Rodzic/opiekun w ramach środków własnych może wystąpić z wnioskiem wyrażającym chęć zakupu drugiej lub kolejnej karty. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora przedszkola. Cena karty  jest zgodna z aktualnym cennikiem systemu BioSys.
 9. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny  sposób. Wyznaczona przez dyrektora przedszkola osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka  z przedszkola.

 

§ 2. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.
 2. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko  zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po odbiciu karty zbliżeniowej oddają dziecko pod opiekę nauczyciela albo pomocy nauczyciela.

§ 3. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione przez rodziców odbierają dziecko - przekazane przez nauczyciela pomocy nauczyciela  lub odbierają bezpośrednio od nauczyciela z sali lub z ogrodu.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przykładają kartę indywidualną dziecka do czytnika .
 3. W przypadku gdy:
 1. karta zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wejściu i wyjściu, a dziecko jest obecne w przedszkolu, czas pobytu tego dziecka naliczany będzie od godziny 7.00 do godz. 17.00  z pominięciem czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. karta zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wejściu czas pobytu dziecka będzie naliczony od godz. 7.00.
 3. karta zbliżeniowa nie zostanie odbita przy wyjściu czas pobytu dziecka będzie naliczony do godz. 17.00.

2.  Nieuzasadnione i nieterminowe odebranie dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola reguluje Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu w Trąbkach.

§ 4. ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE KARTY – PRZECHOWYWANIE KART

 1. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz dyrektorowi w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty. Koszt wyrobienia kolejnej karty wynosi  20 zł
 2. Na czas oczekiwania na nową kartę nauczyciel odnotowuje w dzienniku przedszkola godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z placówki, następnie dyrektor przedszkola wprowadza dane do systemu Punktualnego Przedszkolaka.  
 3. Karty powinny być zabierane i przechowywane przez rodziców/opiekunów
 4. Rodzic/opiekun prawny z własnej inicjatywy może pozostawić kartę w przedszkolu w wyznaczonym miejscu. Miejsca pozostawiania kart mogą powstać wyłącznie z inicjatywy rodziców.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki wynikające z pozostawienia kart w przedszkolu.
 6. Podpisywanie karty imieniem i nazwiskiem nie jest obowiązkowe.
 7. Pozostawiając kartę w wyznaczonym miejscu rodzic/opiekun wyraża jednoczesną zgodę na ewentualne eksponowanie imienia i nazwiska dziecka znajdującego się na podpisanej karcie, a tym samym przetwarzanie tych danych w obrębie placówki.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza procedura obowiązuje w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach od dnia 01.09.2018 r.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy, na stronie internetowej przedszkola w kąciku prawnym dla rodziców, w szatni oraz u dyrektora przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz do przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych w grupach.
 5. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent lub dyrektor.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Punktualny Przedszkolak jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach .

                                   § 7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOSBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (adres: Trąbki 312, 32-020 Wieliczka., tel.: 12 250-63-73, e-mail: przedszkole.trabki@gmail.com).
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.
 3. Naszym głównym celem przetwarzania danych jest ewidencja i rozliczanie czasu pobytu dziecka i naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam:

a) w zakresie podstawowym - przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. Będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa, w tym w szczególności art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203).

b) ewentualna Państwa zgoda – jeśli pozostawicie kartę magnetyczna na terenie przedszkola.

 1. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z finansowaniem zadań jednostki. Stąd też podanie danych jest Państwa obowiązkiem prawnym. Natomiast pozostawianie podpisanych kart jest dobrowolne.
 2. Sugerujemy i zachęcamy do zabierania kart ze sobą, jak również oznaczania ich w sposób alternatywny niż podpisywanie imieniem i nazwiskiem. Pozostawienie kart, jak również ich podpisywanie nie jest obowiązkowe. Pozostawianie podpisanych kart magnetycznych na terenie Przedszkola będzie oznaczało ich eksponowanie i przetwarzanie danych na nich zawartych. Pozostawienie podpisanej karty w placówce oznacza jednoczesną zgodę na przetwarzanie zawartych na niej danych poprzez ekspozycję. Cofnięcie zgody następuje przez zaniechanie pozostawiania podpisanej karty, ale nie ma to wpływu na konsekwencje, które powstały w związku z wcześniejszym pozostawianiem karty.
 3. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którzy posiadają odpowiednie upoważnienia. Dane przekażemy również do organu prowadzącego oraz do dostawcy oprogramowania Firmy BioSYS.
 4. Dane osobowe dzieci i rodziców / opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne, tj.5 lat.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne).

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-03